Systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering (Renobuild 2)

SP
Genomförd
Om Forskningsprojektet

Projekttid

2016 - 2020

Finansiärer

Energimyndigheten, Diligentia AB, Skellefteå kommun, Workshopdeltagare, Vöfab

Deltagande organisationer

SP, Diligentia AB, Skellefteå kommun, Workshopdeltagare, Vöfab

Referenser och kontaktpersoner

Anna Boss, anna.boss@sp.se

Syfte

-Att utveckla Renobuild-metodiken och tillhörande verktyg baserat på input från fastighetsägare för att inkludera fler relevanta renoveringsåtgärder. Syftet med målet är att förbereda för systematisk implementering av hållbarhetsutvärdering som en del av renoveringsprocessen.
-Implementera och testa hållbarhetsutvärdering som en integrerad del av renoveringsprocessen i deltagande företag. Ett case per deltagande företag, det vill säga totalt tre fall
-Sprida goda exempel baserat på projektdeltagarnas erfarenheter för att öka användningen av metodisk hållbarhetsutvärdering vid renovering. Projektets resultat och goda exempel sprids genom projektdeltagarnas nätverk, 1 öppet slutseminarium och 2 populärvetenskapliga artiklar.
Projektets effektmål är att öka medvetenheten om hur man kan arbeta med hållbarhet och underlätta för fastighetsägare att göra hållbara, medvetna val vid renovering, där energieffektiva lösningar kombineras med ekonomiskt och socialt fördelaktiga lösningar.

Beskrivning

Del 1. ”Behovsanalys”: I projektets första del samlas krav och synpunkter in från intressenter som utgör underlag för del 2 i projektet. I en första workshop medverkar deltagande fastighetsägare, men även en bredare grupp av intressenter, i syfte att ge synpunkter på Renobuild-metodiken och dess utvecklingsmöjligheter kopplat till deltagarnas egna verksamheter och processer. Resultaten från workshopen kommer att leda till ett förslag till utveckling av metodiken vilket sedan presenteras i en andra workshop.

Del 2. ”Utveckling av verktyg”: De sedan tidigare utvecklade verktygen för LCC, LCA och social konsekvensanalys (Renobuild) kommer att förbättras baserat på behovsanalysen i del 1. Aktiviteter kommer att inkludera att förfina existerande indikatorer och beräkningsmodeller, göra tillägg för anpassning till fler typer av byggnadstyper samt vidareutveckla metoder för datainsamling, analys och brukarinvolvering. Dessutom kommer förbättringar och förenklingar av användargränssnitt och presentation av resultat att genomföras för att öka värdet i mottagarorganisationerna.

Del 3. ”Implementering av systematiskt arbetssätt”: Här implementeras och testas metodiken hos de deltagande fastighetsägarna. Nuvarande relevanta lednings- och beslutsprocesser hos fastighetsägarna kartläggs genom metoder som exempelvis dokumentstudier, semi-strukturerade intervjuer och deltagande observation. En efterföljande analys ger förslag på hur metodiken kan implementeras hos fastighetsägare vad gäller exempelvis när i en renoveringsprocess som den kan användas och vilken roll som den information som metodiken genererar kan spela i relation till andra former av analyser och riktlinjer som fastighetsägare behöver förhålla sig. Även hur informationen kan brukas av icke-experter kommer att vara i åtanke. Metodiken med tillhörande verktyg testas i minst ett 3 renoveringsprojekt.

Del 4. ”Involvering och resultatspridning”: I projektet läggs vikt vid att resultaten ska vara allmängiltigt tillämpbara utanför projektet och dess deltagare. Detta innebär troligtvis att metoden behöver ha en viss öppenhet i betydelsen att den kan användas på olika sätt beroende på förutsättningarna. I slutet av projektet genomförs därför minst ett seminarium riktat till relevanta aktörer där generella resultat presenteras samt genomförda förändringar som deltagande fastighetsägare har gjort. Slutligen presenteras metoden i en lättfattlig rapport riktad till målgruppen fastighetsägare. Två artiklar kommer även att presenteras i branschpress. Vidare kommer ytterligare medel att sökas för att hitta nya sätt att presentera och använda metoden.
Fler forskningsprojekt
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: