Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader

Genomförd
Om Forskningsprojektet

Projekttid

2012 - 2015

Finansiärer

Länsförsäkringar

Deltagande organisationer

LTH, AB Bostaden i Umeå

Referenser och kontaktpersoner

Dennis Johansson, Installationsteknik - LTH, Lund, dennis.johansson@hvac.lth.se   
Rapport, TVIT-7096

Syfte

Aktuella mätningar och beräkningar av vattenskador som sker i byggnader i Sverige visar att kostnaden för att reparera skadorna kan vara cirka 10 miljarder kronor per år. Genom finansiering från Länsförsäkringars forskningsfond har vi fått möjlighet att utvärdera nyttan med skadeförebyggande arbete som ett led i att planera för framtida skadeförebyggande arbete.

Beskrivning

VASKA var ett unikt byggforskningsprojekt som initierades i samband med bomässan i Umeå 1987. Syftet var att med noggrann projektering och kontroll av utförande minimera risken för vattenskador i de två bostadsområden som omfattades av Bo 87. Avsikten var att skapa byggnormer för vattenskadesäkert byggande och visa på möjliga lösningar för byggbranschen. Drygt tio år senare kom en första uppföljning av projektet. I samband med den kunde man konstatera att inga vattenskador hade uppstått i några av de bostäder som omfattades av projektet. Det var ett anmärkningsvärt bra resultat som tydde på att det systematiska skadeförebyggande arbetet som gjordes med VASKA verkade göra nytta. Nu har 25 år passerat med VASKA och frågan är om slutsatsen är densamma, att ett systematiskt skadeförebyggande arbete ger resultat. Studein har gjorts med hjälp av analys av bokförda vattenskador i lägenheter samt enkäter i småhus.

Förväntade resultat

Denna studie visar att VASKA gjorde nytta med att minska vattenskadefrekvenserna i både lägenheter och småhus och att inblandade i processen har varit mycket nöjda med det skadeförebyggande arbete som VASKA innebar. Med andra ord var det ett strategiskt arbete som genom planerade insatser gjorde nytta för att minska skadefrekvensen. Även om det inte har visats att varje skadas kostnad minskade, minskade antalet, vilket leder till en minskad skadekostnadsfrekvens. Bokförda vattenskadori flerbostadshus i Umeå Bokförda vattenskadori flerbostadshus i Umeå
Fler forskningsprojekt
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: