Olika uppvärmningslösningars klimat- och resurspåverkan beroende på renoveringsstrategi och geografisk lokalisering inom Dalarna

Högskolan Dalarna
Genomförd
Om Forskningsprojektet

Projekttid

2013 - 2016

Finansiärer

Deltagande organisationer

Högskolan i Dalarna

Referenser och kontaktpersoner

Jon Persson, jpo@du.se

Syfte

Syftet med exjobbet var främst att undersöka om det går att få fram ett teoretiskt fungerande ventilationssystem för bostäder baserat på solceller för elförsörjning. Beroende på vad resultatet blev skulle även ekonomin i projektet undersökas.

Beskrivning

Projektet omfattade undersökning och framtagande av ett solcellssystem med förmåga att försörja ett FTX-system i ett flerbostadshus från miljonprogrammet med el. För att kunna bedöma storlek och utformning av komponenter har information tagits genom:
􀁸 Informationssökning via databaser, kurslitteratur och intervjuer
􀁸 Simuleringar av solceller i datorprogrammet PVSYST
􀁸 Modulering av ventilationskanaler i datorprogrammet MagiCAD

Förväntade resultat

Undersökningen visade att det teoretiskt ska gå att installera solceller för elframställning som klarar av att täcka FTX-systemets elbehov på årsbasis. Solcellerna bedöms även producera tillräckligt med el för viss övrig elkrävande utrustning under stora delar av året. Det visade sig även att det skulle gå att få solcellerna ekonomiskt lönsamma om en kalkyltid på 14 år används. Metoden som använts för dessa resultat är noga beskriven och är med små förändringar tillämpbar för ett stort antal byggnader i det svenska byggnadsbeståndet. En viktig slutsats är att om fastighetsägarna kan se 15 år fram i tiden för en investering i solenergi, skulle det innebära inte bara miljömässiga utan även ekonomiska vinster. Det finns redan idag kunnande, teknik och produkter för att utvinna en stor del av fastigheternas elbehov genom solens energi.
Fler forskningsprojekt
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: