Olika uppvärmningslösningars klimat- och resurspåverkan beroende på renoveringsstrategi och geografisk lokalisering inom Dalarna

Högskolan Dalarna
Genomförd
Om Forskningsprojektet

Projekttid

2015 - 2015

Finansiärer

Deltagande organisationer

Högskolan i Dalarna

Referenser och kontaktpersoner

Tina Lidberg
Jonn Are Myhren, jam@du.se

Syfte

Detta examensarbete syftar till att i samband med renovering jämföra byggnaders klimat- och resurspåverkan inom Dalarnas olika fjärrvärmenät. Valet av renoveringsscenarie påverkar en byggnads primärenergianvändning och utsläpp av koldioxid olika beroende på var i Dalarna byggnaden är lokaliserad. I arbetet ingår även en jämförelse av klimatpåverkan av i landet vanliga värmesystem jämfört med förekommande fjärrvärmesystem i Dalarna.

Beskrivning

För att nyttja jordens resurser på bästa sätt är det viktigt att använda rätt energityp till sin mest effektiva ändamål. Att energieffektivisera och minska utsläppen av växthusgaser är något som har fått mycket uppmärksamhet under 2000-talet och är fortsatt en högt prioriterad fråga i dagens samhälle. Vid jämförelserna i exjobbet användes data från en byggnad för att simulera olika förhållanden i byggnaden. Beräkningar och jämförelser av resultaten belyser vilka faktorer som har stor inverkan på energianvändning, utsläpp samt vilka åtgärder som ger den bästa förändringen.

Förväntade resultat

Resultaten visar att variationen är stor mellan fjärrvärmesystemen i Dalarnas kommuner och de olika värmesystemen. Kommunernas bränslemix har en stor inverkan på resultatet. Bränslen med höga primärenergifaktorer leder till en stor ökning av byggnadernas primärenergianvändning. Eftersom el har en hög primärenergifaktor är det viktigt att minimera totala elanvändningen. Simuleringen av effektiviseringsåtgärder visar att en sänkning av inomhustemperaturen ger den största förändringen i primärenergianvändning och koldioxidutsläpp. Att installera en frånluftsvärmepump i byggnad ansluten till fjärrvärmesystem ökar miljöpåverkan. Att byta till en oljepanna är mycket dåligt i samtliga kommuners värmesystem, medan en pelletspanna kan minska koldioxidutsläppen i stora kommuner. Metoden som använts i rapporten kan användas i fortsatta studier inom ämnet. Att utveckla metoden genom att använda sig av fler faktorer som exempelvis väderförhållanden och ekonomiska aspekter skulle ge ett tydligare och mer exakt resultat.
Fler forskningsprojekt
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: