Nyanländas hushållsenergianvändning inom miljonprogramområdet

Högskolan Dalarna
Genomförd
Om Forskningsprojektet

Projekttid

2016 - 2016

Finansiärer

Deltagande organisationer

Högskolan Dalarna

Referenser och kontaktpersoner

Maria Wallinder, mwa@du.se
www.du.se

Syfte

Det primära syftet med exjobbet var att kartlägga de till nyanländas förbrukning av hushållsel i ett flerbostadshus i området Tjärna ängar, Borlänge, samt undersöka om dessa förbrukar mer än genomsnittet i Sverige. Det sekundära syftet var att skapa en generell förståelse för deras boendesituation och konsekvens på energianvändningen i boendet.

Beskrivning

Området Tjärna Ängar i Borlänge byggdes mellan åren 1968-1975. Testhuset är objekt för forskning inom E2B2 projektet "Varsam energieffektiv renovering". E2B2 är ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad. Programmet bedriver forskning inom bostäder vid renoveringar, ombyggnationer samt människors livsstil och hur deras beteenden påverkar energianvändandet. En docent i socialantropologi vid akademin Industri och Samhälle vid Högskolan Dalarna gör en boendestudie inom bostadsområdet Tjärna ängar i Borlänge. Denna studie som genomförs inför förestående renovering, redovisar de boendes upplevda inomhusklimat samt beteenden som ett led för att nå målet att halvera byggnadens energiförbrukning. Bostadsområdet Tjärna Ängar har en stor andel utlandsfödda och nyanlända som hyresgäster. De energibesparande åtgärderna som identifieras i studien har som utgångspunkt det material som energirådgivaren i Borlänge kommun redovisat. Energiförbrukningen i en genomsnittlig lägenhet i Sverige är cirka 12 000 kWh per år, där 3 000 kWh är hushållsel. Den största förbrukningen sker genom belysning, vitvaror samt matlagning. Den elektroniska utrustningen som telefoner, digitalboxar, datorer med mera  står för en betydande del. Tio slumpmässigt utvalda lägenheter i fastigheten har används för att beräkna genomsnittsförbrukningen av hushållsel, fördelningen av boyta per lägenhetsalternativ samt antalet hyresgäster per lägenhet och ytenhet. Intervju har genomförts av boende i ett utvalt hus för att dokumentera beteenden och användande av tillgängligt materialet innehållande energispartips. Samtal har också förts med handläggare på socialtjänsten samt fastighetsägaren.

Förväntade resultat

Studieobjektet konsumerar inte mer hushållsel än genomsnittet i Sverige per kvadratmeter bostadsyta. Däremot är trångboddheten väsentligt högre och per person blir förbrukningen väsentligt lägre än genomsnittet i Sverige. Att minska förbrukningen av hushållsel ytterligare bedöms vara svårt utan styrmedel och incitament samt upplysning. Om de boende får sin elräkning betald av socialtjänsten så finns det låg motivation till inköp av energilampor samt ändring av beteende i bostaden. Fastighetsägaren borde dessutom aktivt byta ut vitvarorna med tätare intervall för att energianvändningen skall sänkas.
Fler forskningsprojekt
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: