Milparena – innovativa åtgärder för energieffektivisering av byggnadsskal och installationer

SP och Chalmers i samarbete med regionen
Genomförd
Om Forskningsprojektet

Projekttid

2008 - 2010

Finansiärer

CERBOF (Energimyndigheten) och Bostadsbolag

Deltagande organisationer

SP, Chalmers energicentrum, Kommunala bostadsbolag: Alingsåshem, Bostadsbolaget, Bostads AB Poseidon, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Göteborg Energi samt konsulter och byggföretag.

Referenser och kontaktpersoner

Kristina Mjörnell, SP, Kristina.mjornell@sp.se

Jan Olof Dalenbäck, Chalmers,Jan-Olof.Dalenback@chalmers.se

Mjörnell, K., et al, Innovativa åtgärdsförslag för renovering av byggnadsskal och installationer och metoder som använts för att nå dit – exempel från några pilotprojekt inom Milparena Miljonprogrammets arena. SP rapport 2011:39.

Syfte

En del av Milparena projekt handlade om åtgärder på byggnadsskalet och installationssystemen som har gjorts för att öka energieffektiviteten i byggnaden. Dels presenteras ett antal pilotprojekt och de åtgärder som har utförts i dessa projekt. Ett antal metoder för att tilläggsisolera, byta fönster och lufttäta klimatskalet presenteras.

Beskrivning

En renovering kan innebära förändrade tryck- och fuktförhållanden som kan påverka såväl värmebehovet som byggnadskonstruktionens beständighet och innemiljön i byggnaden. I rapporten presenteras därför ett systematiskt sätt, hur man undviker eventuella risker för oönskade konsekvenser genom att göra undersökningar av byggnadernas tekniska status före renovering, simuleringar av hygro-termiska förhållandena för olika alternativa renovering metoder, uppföljning och kontroll av resultaten i bygg- och bruksfasen. I rapporten presenteras även dokumentation av befintliga och utveckling av innovativa värmeåtervinningssystem för miljonprogrambyggnadernas typiska ventilationssystem, en systematisk genomgång av befintliga och utveckling av nya värmesystem samt varmvattensystem. Den senaste tidens utveckling av styr och mätsystem ger helt andra möjligheter till återkoppling än de som fanns när miljonprogrammet byggdes. Inom projektet har därför också en systematisk genomgång gjorts av metoder att minska värmebehovet genom förbättrad mätning och driftsövervakning.

Förväntade resultat

Det huvudsakliga arbetet baseras på främst tre genomförda projekt; Gårdsten (Gårdstensbostäder), Brogården (Alingsåshem) och Backa Röd (Bostads AB Poseidon). Dessa är alla goda exempel på att man kan komma långt med tillgänglig teknik. I Brogården fortsätter man att utveckla de tekniska lösningarna i kommande etapper men i Backa har man av kostnadsskäl valt att inte fortsätt att renovera resten av området med samma tekniska lösningar som i pilothuset.

En kombination av företagens begränsade möjligheter att finansiera energiåtgärder och/eller höja hyran med anledning av energieffektiviseringen och de förhållandevis låga priserna för värme (fjärrvärme), leder till begränsade möjligheter att minska energianvändningen i samband med renovering.

Sammanfattningsvis framgår det ganska klart att ökad kunskapsspridning, vilket var ett av huvudsyftena med Milparenaprojektet, och ökade incitament är viktigare än tekniska innovationer om man vill åstadkomma en omfattande energieffektivisering i befintliga flerbostadshus.
Fler forskningsprojekt
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: