Lufttäthet vid renovering: Identifiering av luftläckage samt åtgärdsförslag

Högskolan Dalarna
Genomförd
Om Forskningsprojektet

Projekttid

2016 - 2016

Finansiärer

Deltagande organisationer

Högskolan Dalarna

Referenser och kontaktpersoner

Patrik Mosveen, pmv@du.se

Syfte

Syftet var att identifiera luftläckage och ta fram åtgärdsförslag inför kommande renoveringar av bostadshus. Byggnaden som undersöktes var ett flerbostadshus byggt 1968 med en platsgjuten betongstomme och utfackningsväggar av lättbetong. Fastigheten ingår i fastighetsbolaget Masmästarens ROT-program och ska renoveras 2018.

 

Beskrivning

I dagens byggande har det blivit fokus på lufttäthet. Om husen byggs med god lufttäthet skapas det bättre förutsättningar att få både en bra innemiljö och en energieffektiv byggnad. Att byggnaden använder mindre energi genom att byggas lufttätt och därmed blir billigare i drift, är ett starkt argument för många förvaltare att ställa krav på lufttäthet. Lufttäthetsprover utfördes med Blower Door enligt förenklad standard på fyra lägenheter i fastigheten Repslagaren 4 i Falun i samarbete med Masmästaren och ByggPartner.

Förväntade resultat

Genomgående visade resultaten att luftläckagen i huvudsak sker vid ytterväggarna och då i synnerhet för utfackningsväggar. Vid analys av resultatet visas ett tydligt samband mellan stora luftläckage och många fönster i förhållande till yta yttervägg. Den äldre byggteknik som använts med bristande drevning och fönstrens skick motiverade en rekommendation av komplett fönsterbyte vid renovering.
Fler forskningsprojekt
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: