Kostnadseffektiv energi- och CO2-emissionsoptimering av renovering av byggnader – IEA EBC Annex 56

LTH - Energi- och Byggnadsdesign
Genomförd
Om Forskningsprojektet

Projekttid

2012 - 2016

Finansiärer

Energimyndigheten

Deltagande organisationer

LTH

Referenser och kontaktpersoner

Åke Blomsterberg, Energi och Byggnads Design – LTH, ake.blomsterberg@ebd.lth.se  
Eja Pedersen, Miljöpsykologi – LTH, eja.pedersen@arkitektur.lth.se
Rikard Nilsson, Byggproduktion, rikard.nilsson@construction.lth.se

Blomsterberg, Å., 2016, IEA EBC Annex 56 Kostnadseffektiv energi- och CO2-emissionsoptimering av byggnadsrenovering - svenskt deltagande, slutrapport till Energimyndigheten

Syfte

Syftet var att inom ett internationellt forskningsprojekt utveckla en metodik för kostnadseffektiv energi- och CO2-emissionsoptimering av byggnadsrenovering, genom utveckling av verktyg, riktlinjer, rekommendationer och goda exempel. Mervärden såsom kvalitetsförbättring, minskade driftkostnader och komfortförbättringar, ökat värde av byggnaden analyserades.

Beskrivning

Vanligen ställs endast krav på energianvändningen i drift och inte på primärenergianvändningen och växthusgasemissionen från ”vaggan till graven”, som måste reduceras för att uppfylla framtida klimatmål. En metod har utvecklats för att bestämma kostnadseffektiva renoveringsalternativ där en reduktion av energianvändningen och växthusgasemissionen optimeras med hjälp av LCC och LCA. Metoden kompletteras med en bestämning av mervärden, som bl.a. tillämpas på en svensk renovering. Hyresgästernas acceptans av en energirenovering analyseras i en fallstudie och litteraturstudie.

Förväntade resultat

Vid renovering bör beslutsfattare/politiker, byggnormer och fastighetsägare ställa krav inte bara på minskad energianvändning, utan även på minskad primärenergianvändning och minskad emission av växthusgaser under byggnadens hela livscykel. Detta kan innebära att välja kostnadseffektiva lösningar och inte kostnadsoptimala lösningar. Vid renovering måste mervärden värderas och renoveringsåtgärder förankras hos de boende. De boendes behov och önskemål måste fastställas och uppfyllas, som ofta är åtgärder som upplevs direkt eller är synliga, vilket många energiåtgärder inte är.
Fler forskningsprojekt
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: