Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Indikatorer och verktyg för utvärdering av sociala aspekter på olika renoveringsscenarier

SP - Stefan Molnar
Genomförd
Om Forskningsprojektet

Projekttid

2014 - 2015

Finansiärer

Mistra Urban Futures, Formas

Deltagande organisationer

SP

Referenser och kontaktpersoner

Stefan Molnar, stefan.molnar@sp.se.

Molnar, S, Mistra Urban Futures Rapport 2015:3, Socialt hållbar stadsomvandling – Indikatorer och verktyg 
http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/socialt_hallbar_stadsdelsomvandling_indikatorer_och_verktyg_ee.pdf

Syfte

Att utveckla ett verktyg för att utvärdera social hållbarhet i samband med renovering baserat på ett antal indikatorer.

Beskrivning

För ekonomiska och miljömässiga aspekter har LCC och LCA använts som analysverktyg. För att värdera sociala aspekter vid renovering finns en brist på färdiga verktyg eller indikatoruppsättningar. I den mån beslutsverktygen berör sociala aspekter fokuserar de i hög grad på området ”inomhusmiljö”, samtidigt som andra sociala frågor inte inkluderas. Därför har ett sådant verktyg och en indikatoruppsättning utvecklats inom projektet Renobuild. Utgångspunkten för indikatorerna är ett antal ”sociala aspekter” som är en del av den kunskapsmatris för social konsekvensanalys som S2020 vid Göteborgs Stad har tagit fram. Med utgångspunkt från dessa har en uppsättning indikatorer tagits fram tillsammans med definitioner och motiveringar till indikatorerna. Utöver litteraturstudien har också indikatorerna och de sociala aspekterna tillämpats och testats på tre retroaktiva fallstudier.

Förväntade resultat

Totalt har 22 stycken indikatorer tagits fram, fördelade på sex sociala aspekter. För varje indikator har en motivering tagits fram kring vilken social aspekt som denna kan tänkas säga någonting om och varför. Vidare definieras indikatorn och en beskrivning av hur indikatorn kan undersökas.
Fler forskningsprojekt
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: