Förstudie - Energieffektivisering och bevarande av modernismens flerbostadshus (1945-1960)

LTH - Energi- och Byggnadsdesign
Genomförd
Om Forskningsprojektet

Projekttid

2008 - 2009

Finansiärer

Energimyndigheten

Deltagande organisationer

LTH

Referenser och kontaktpersoner

Åke Blomsterberg, Energi och Byggnads Design – LTH, ake.blomsterberg@ebd.lth.se 

Länk till publikation
http://www.ebd.lth.se/fileadmin/energi_byggnadsdesign/images/Publikationer/Rapport_modernismen_EBD-R-08-24.pdf

Syfte

Syftet var att ta fram en state-of-the-art av vad som hittills har gjorts vid renoveringar i modernismens (1945-1960) kulturhistoriskt värdefulla flerbostadshus när det gäller energibesparande åtgärder, samt vilken potential som kan finnas för fortsatta energibesparande åtgärder utan att någon yttre åverkan behöver göras på byggnaden.

Beskrivning

Dessa flerbostadhus kännetecknas av en teknikutveckling där traditionell husbyggnad gradvis förändrades och förnyades med nya material och tekniklösningar. Vår tids krav på hållbarhet, förnyelsebarhet och energihushållning uppfylls dock inte. Många av de då nya materialen är idag inte längre tillgängliga eller förnyelsebara, vilket försvårar bevarande, underhåll och förvaltning. Några material har visat sig vara hälsovådliga och har försvunnit från byggmarknaden. Många av de använda materialen är dock gedigna, beprövade och hållbara material. Arkiteturen präglas av sparsamhet och välavvägda verkningsmedel. Okänsliga förändringar och tillägg förekommer. Uppenbarligen har omfattande energieffektiviserings-åtgärder inte utförts i någon större utsträckning i dessa hus.

Förväntade resultat

Det finns en stor energibesparingspotential i dessa hus, framförallt på värme. Storleken beror bl.a. på hur mycket bevarandevärdena påverkar energisparåtgärderna. Många åtgärder torde vara lönsamma om ett livscykelperspektiv tillämpas och om åtgärderna utförs i samband med nödvändiga underhållsåtgärder t.ex. stambyte, förnyelse av badrum, fasadrenovering. Det finns uppenbarligen behov av goda exempel där man förenar traditionell renovering, bevarande och energibesparing. Fortsatt forskning bör inriktas på att utveckla metoder, produkter och system för hållbar omställning av efterkrigstidens flerbostadshus, där hänsyn tas till bevarandeaspekter.
Fler forskningsprojekt
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: