Consequences of deviations between simulated and measured energy use in retrofitted projects

LTH - Installationsteknik
Genomförd
Om Forskningsprojektet

Projekttid

2015 - 2016

Finansiärer

Campus Vänner

Deltagande organisationer

LTH, SIRen, Helsingborgshem

Referenser och kontaktpersoner

Åsa Wahlström – LTH, asa.wahlstrom@cit.chalmers.se
Karin Farsäter - LTH, karin.farsater@hvac.lth.se

Syfte

Detta arbete har kartlagt vilka huvudparametarar som bär på störst osäkerhet under en energisimulering, inom vilka intervall dessa parametrar varierar samt utvecklat metoder för att förbättra träffsäkerheten hos energisimuleringar.

Beskrivning

I dagsläget uppkommer stora avvikelser mellan projekterad och uppmätt energianvändning. Detta arbete har fokuserat sig på energisimuleringar som utförs i samband med upprustning av befintliga flerbostadshus ifrån miljonprogrammet. Tre fallstudier har genomförts där energisimuleringar med IDA ICA ligger till grund för att konstatera vilka parametrar som har starkast influens på den totala energianvändningen.

Förväntade resultat

Arbetet fastställer vilka huvudparametrar som har störst inverkan på energianvändningen, både med hänsyn till kWh/  men även ur ett ekonomiskt perspektiv. Förhållandet mellan parametrarnas inverkan analyseras och metoder för att minska dessa avvikelser utarbetas. Arbetet konstaterar att det är fullt möjligt att öka precision i energisimuleringen genom att implementera utarbetat simulering metodik.
Fler forskningsprojekt
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: