Begär nytt lösenord

BEEM-UP – Building Energy Efficiency for a Massive market Uptake

SP, Alingsåshem, Skanska
Genomförd
Om Forskningsprojektet

Projekttid

2010 - 2014

Finansiärer

EU - FP7

Deltagande organisationer

Projektet har utgjorts av tjugo partners från sju olika länder. Svenska partners har varit AB Alingsåshem, Skanska Sverige AB och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Referenser och kontaktpersoner

Kristina Mjörnell, SP
Linda Martinsson, Skanska
Charlotte Svensson Tengberg, Skanska
Ing-Marie Odegren, AB Alingsåshem.

Nobatek, D3.8 BEEM-UP Final reporting of monitoring results in all three sites, Nobatek, publiceras på www.beemup.
eu, 2015.
Skanska Sverige, D2.7 BEEM-UP: Full retrofitting process, documentation of each site, www.beem-up.eu Tillgänglig:
2015-01-05, 2014.

www.beem-up.eu

Syfte

BEEM-UP – Building Energy Efficiency for a Massive market Uptake – är ett demonstrationsprojekt inom EU:s sjunde ramprogram. Projektet har strävat att utveckla och informera om kostnadseffektiv renovering av befintliga flerbostadshus, med mål att drastiskt reducera energibehovet för uppvärmning (75 procent minskning), samtidigt som energianvändningen för varmvatten och elektricitet minskas. Projektet har utgjorts av tjugo partners från sju olika länder. Svenska partners har varit AB Alingsåshem, Skanska Sverige AB och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Beskrivning

Målet i EU-projektet BEEM-UP var att visa att man genom energieffektivisering vid renovering kan minska uppvärmningsbehovet med 75 procent. I Brogården har energianvändningen för uppvärmning reducerats med 80 procent. Energieffektivisering av byggnaderna uppnåddes genom att de försågs med ett mycket välisolerat och lufttätt klimatskal med ett minimum av köldbryggor, kombinerat med effektiva installationer, framförallt FTX-ventilation med högeffektiv värmeväxling. Uppvärmning och tappvarmvattenproduktion sker med fjärrvärme producerad av förnyelsebart bränsle. I de sista etapperna installerades även solceller på tak och balkongfronter för att få lokalt producerad el till tvättstugor och hissar. Ett högpresterande klimatskal är en av de viktigaste förutsättningarna för att minska energianvändningen. De partners som renoverade Brogården har tagit fram flera innovativa lösningar för att förbättra isolering och lufttäthet. Ifråga om yttervägg har man strävat efter att rationalisera den första arbetskrävande vägg som byggdes på plats, till en mer och mer rationell vägglösning med fabrikstillverkade byggnadshöga väggelement som levereras ”just-in-time” till arbetsplatsen.

Förväntade resultat

Ett helhetsperspektiv på renoveringen och samverkan i processen – från analys, framtagande och utvärdering av åtgärder till genomförande och utvärdering – har varit den viktigaste anledningen till att Brogården lyckats uppnå goda resultat ekonomiskt, ekologiskt och socialt samtidigt. 

Alla åtgärder måste samordnas mot samma mål. I organisationen av en sådan byggprocess har vi identifierat några viktiga nycklar till ett lyckat projekt:

-       Involverande ledarskap och gemensam målbild

-       Transparens genom öppen budget, öppna böcker och fastställd vinst

-       Långsiktigt perspektiv på investeringar

-       Boendedialog och involvering

-       Utvärdering och erfarenhetsåterföring.
Fler forskningsprojekt
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: